POLITYKA OCHRONY DANYCH - AwimexSerwis - Pojemnik piekarnicze, dekoracje ozdoby cukirnicze, komponenty do produkcji lodów,

Idź do spisu treści

Menu główne

POLITYKA OCHRONY DANYCH


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów od 25 maja 2018r.
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO informujemy, że firma Awimex podjęła odpowiednie działania, aby sprostać wymaganiom i zapewnić należytą ochronę Państwa danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć przetwarzane Państwa dane osobowe przy realizacji transakcji sprzedaży, jak również  przekazywać niezbędne informacje wszyskim osobom, których dane są przetwarzane. Niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, jakie wynikają z niej prawa osób.


Informacje zamieszczone poniżej są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich t
reścią.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych do firmy P.P.U.H."AWIMEX" jest Krzysztof Lampart, wpisany do bazy przedsiębiorców w CEIDG.

Można się z nami kontaktować:
- listownie, na adres: 36-007 Krasne 961

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

-
zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży ( na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO)
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, tj.wystawienie faktur, dokumentów księgowych, potwierdzania sald, obsługi reklamacji, przechowywania   dokumentów (na podstawie   art.6 ust.1 lit.c RODO)
- marketingu bezpośredniego, rozliczeń finansowych, dochodzenia roszczeń, zapewnienie obsługi   płatniczej, tworzenie analiz i zestawień, odpowiedzi na   zapytania (na   podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO)
- przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz prowadzonych promocjach
  (na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO)

Dane osobowe Pani/Pana będą  przetwarzane podczas  transakcji związanych z realizacją umowy kupna-sprzedaży oraz przez czas dochodzenia roszczeń w związku z dokonaną transakcją. W związku z realizacją przepisów podatkowych Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat po skończonym roku obrotowym.

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest dobrowolne. Wymagamy od Państwa podania danych niezbędnych

do zawarcia i wykonania umowy kupna - sprzedaży, w związku z zawieraną każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i wystawić faktury.  Podanie danych osobowych w  celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne- nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.


Dane osobowe Państwa mogą być przekazywane:
- naszym pracownikom i współpracownikom
-
podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom   świadczącym nam pomoc prawną, usługi windykacyjne,
- innym administratorom: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, przy zwrocie nadpłaty
- organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa przy pierwszym kontakcie handlowym albo pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych CEIDG lub KRS.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG ( czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/Pana.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji Twoich danych osobowych oraz uzyskania   kopii danych osobowych,
- prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
- prawo usunięcia danych osobowych,
- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo przeniesienia danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie   danych osobowych dotyczących Państwa narusza   przepisy prawa,
- prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej   cofnięciem
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec:
   a) przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na potrzeby marketingowe. Po skorzystaniu z tego prawa    zaprzestaniemy dalszego przetwarzania w celu marketingu      
   
bezpośredniego.
   b) przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów    przez nas realizowanych, z przyczyn związanych    ze szczególną sytuacją.Należy wówczas wskazać nam  tą szczególną sytuację. Zaprzestaniemy dalszego    przetwarzania, chyba że wykażemy cel nadrzędnyny do
   
dalszego przetwarzania.

W sprawie dodatkowych zapytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy kierować je na adres korespondencyjny firmy.

                                                                                                                                                                                   POLITYKA COOKIES

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego